Extreme democracy

My dear European friends,

I’m sorry to hear that we did not manage to get a solution for the CETA discussion. My point is not about CETA or why it’s not being approved. I’ve spent some time lately talking to members of the European Parliament about democracy and how important the balance between larger and smaller countries is. How Europe should be a place in the world where minorities are respected and treated accordingly. I do consider this a strength of the Europe we live in.
Unfortunately we all learned again today that strengths can become weaknesses very quickly. What we experienced: a minority of less than 1% of the inhabitants of the Union that blocks a decision, is clearly a strength that became a serious weakness that needs a urgent fix. When you experience a software bug, you don’t throw away the computer. You ask an expert to fix it. So let’s fix this bug and then a global world of local businesses is getting one step closer to reality.

Impact en politiek

JCI is een apolitieke vereniging. Dit is een statement die vandaag meer dan actueel is. Maar dit wel waar, kan JCI haar missie realiseren zonder enige politieke betrokkenheid?

De essentie van JCI is jonge mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is dat we als organisatie een positieve impact op onze omgeving realiseren. Het streven naar impact (lees verandering) impliceert het innemen van stellingen over maatschappelijke relevante thema’s. Hoe kan je een project realiseren zonder een duidelijke beeld en standpunt over het onderliggend doel?

Dit concept zit volledig verwerkt in onze werking. Door bijvoorbeeld werkgeversorganisaties te betrekken bij de verkiezing van de Vlaamse Jonge Ondernemer nemen we een standpunt in. We hadden in het verleden ook werknemersorganisaties kunnen contacteren om op zoek te gaan naar de Vlaamse Jonge Ondernemer. Dit zou zeker geleid hebben tot een ander resultaat. Maar is dit verkeerd? Ik denk dat we na de laatste editie zeker kunnen dat we tot nu toe de juiste keuzes gemaakt hebben.

Ook in ons credo zitten standpunten die niet politiek neutraal zijn: “Economic justice can best be won by free men through free entreprise”. Dit standpunt wordt zeker niet gedeeld door iedereen die een actieve rol opneemt in het hedendaagse politieke leven. JCI is voor mij dan ook geen apolitieke vereniging. Het is wel een partijpolitieke neutrale organisatie.

Als we in de komende jaren impact willen blijven hebben op onze omgeving, zullen we over een aantal maatschappelijke thema’s standpunten moeten innemen. Een thema was heel actueel is en regelmatig ter sprake komt in gespreken met collega’s in Nederland, Duitsland en Zwitserland is jeugdwerkloosheid. Dit zal zeker aan bod komen in Taipei tijdens het wereldcongres. Wordt vervolgd…

to LRP or not to LRP? of zo iets

We zijn nu een paar uur voor het moment waar ondertussen door heel wat mensen wordt naar uitgekeken. Sommigen zullen het verwelkomen als een moment dat een punt zet achter een periode met moeilijke vragen, anderen zullen het zien als een belangrijk moment in de geschiedenis van JCI Vlaanderen. Iedere aanwezige zal dit op een andere manier ervaren dat is iets wat zeker is.

De grootste uitdaging zal zijn om een sereen gesprek te voeren over de essentie van de zaak. Ik zal in de discussie geen ruimte laten voor holle woorden. Als er gerefereerd wordt naar waarden zullen die geduid moeten worden. Algemeenheden zullen gespecifieerd moeten worden. Zinnen als “Dit is tegen de waarden van JCI”, “Dit is een politiek spel” of  “JCI Belgium doet niets” zullen gekaderd moeten worden.

Mag ik iedereen oproepen om hier rekening mee te houden en dit ook toe te passen straks bij het debat? JCI is een organisatie voor mensen met een open geest. Alles wat binnen de normen en waarden van JCI en onze maatschappij past is bespreekbaar.

Vergeet niet dat heel veel dingen die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen, ooit onbespreekbaar waren. Laten we vanavond met JCI Vlaanderen een voorbeeld zijn voor vele organisaties in onze omgeving qua openheid van geest en respect.

LRP: wat is dat eigenlijk en waarom hebben we dat nodig?

Ik geef het toe, als er iets is waar we in JCI ongelofelijk sterk in zijn, is het afkortingen gebruiken. LRP, LRPC, OV, AV, CA, GA, AG, RVB, DO, DVV, DNA, DVDV, LA, B&N, … zijn er maar een paar van de gigantische lijst die we binnen JCI als heel gewoon beschouwen. Het grootste probleem met al die afkortingen zijn niet de afkortingen op zich maar het  gewenningsgedrag. Als je een tijdje actief bent binnen JCI, word je op een gegeven moment blind voor al die afkortingen. Een belangrijk gevolg is dat je een heel verhaal vertelt,
volgens jou met een duidelijk gestructureerde opbouw, en de mensen tegen wie je het verhaal vertelt, hebben eigenlijk geen idee waar het over gaat.

Ik heb in de afgelopen dagen een beetje eenzelfde gevoel gekregen met het LRP (Long Range Plan) of het lang termijnplan van JCI Vlaanderen. Er doen blijkbaar de wildste verhalen de ronde over het document. Laten we beginnen met het begin. Je kan het document vinden op de website van JCI Vlaanderen via deze link. Het document is geen geheim en het is voor iedereen beschikbaar. Je weet al waar je het kan vinden maar wat is het?

In het regelement van interne orde (RIO) van JCI Vlaanderen staat beschreven dat JCI Vlaanderen vzw zich zelf de verplichting oplegt om iedere vijf jaar een plan te maken dat de richting aangeeft die de opeenvolgende raden van bestuur dienen te volgen. Zo kan een zekere continuïteit gewaarborgd worden over de werkingsjaren heen. Met andere woorden met een LRP voorkomen we dat de ene bestuursploeg een stap naar links zet en de volgende ploeg een stap naar rechts zet. Een LRP werkt een van de negatieve effecten van “One man, one
year, one job” weg. Noodzakelijk? Absoluut maar hoe komt zo’n document tot stand?

Om een plan te maken die de komende vijf jaren beschrijft, heb je een zekere kennis van het heden en het verleden nodig. Als je weet dat een gemiddeld lid in Vlaanderen ongeveer drie jaar actief is, komt het LRP van JCI Vlaanderen overeen met een plan voor 2 generaties. Als je dit extrapoleert naar een bedrijf, maak je een plan voor de komende 35 jaar. Dit doe je niet alleen en zeker niet tussen de soep en de pattaten. Daarom wordt er iedere vijf jaar een werkgroep samengesteld door de past-voorzitter van dat jaar. Iedereen die een mening heeft over de werking van JCI in Vlaanderen kan deelnemen aan deze werkgroep. Aan het huidige plan is door 11 leden en senatoren gewerkt.

Deze elf vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden verschillende keren samengezeten om na te denken over de werking en de problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Dit resulteert in een document met aandachtspunten en acties waarbij iedere letter en ieder woord gewikt en gewogen werd. Ik heb deel uitgemaakt van de commissie die 3 jaar geleden een tussentijdse evaluatie gemaakt heeft van het vorige LRP. Een van de zaken die ik geleerd heb tijdens die commissievergaderingen is dat hoe goed je ook nadenkt als groep over de verwoording van je ideeën, mensen interpreteren diezelfde woorden op hun eigen manier.

De LRP commissie is daarom op de RvB van oktober gedurende meer dan twee uur een toelichting komen geven bij de mindmap die ze gemaakt hebben. Ondertussen werd er nog verder gesleuteld aan het definitieve document van 28 bladzijden. De raad van bestuur kon zich helemaal vinden in de toelichting die we kregen. Begin vorige week heeft de commissie haar laatste versie van het document doorgestuurd naar de RvB JCI Vlaanderen. Dit is het document wat op de website staat. Aangezien de RvB niet de auteur is van het document, is het niet opportuun dat we het originele document wijzigen. We hebben immer geen volledig zicht op de motivatie van woorden of zinnen.

Tijdens de RvB van november, heeft de RvB het nodig geacht om na overleg met leden van de LRP commissie, een aantal amendementen toe te voegen aan de motie ter goedkeuring van het LRP. Deze amendementen staat in de agenda van de AV en zullen ook gestemd worden. In de afgelopen dagen heb ik een paar keer de uitspraak gehoord “jouw LRP”. Dit LRP is niet van mij of van de raad van bestuur. Als er iemand is die nu de (intellectuele) eigendomstitel van het LRP mag claimen is het de commissie. Na de goedkeuring op de AV wordt het “ons LRP” want dan is het aan ieder van ons om mee te helpen om stappen vooruit te zetten en dit plan te realiseren.

De afgelopen dagen en de komende tien dagen zijn misschien een uitdaging maar de echte uitdaging begint pas op 26 november.

Ik zou ook de mensen van de commissie willen bedanken omdat ze een aantal avonden hebben opgeofferd om na te denken over de toekomst van JCI in Vlaanderen: Lieve Woutters (JCI Brussel), Els Catry (JCI Dendermonde), Karel Vandeputte (JCI Gent Artevelde), Valerie De grootte (JCI Gent), Benny Lauwers en Koen Vanlommel (JCI Gheel-en-Thals), Dorien De Molder, Kristof Jans en Pascal Vanden Bossche (JCI Leuven), Edwin Grutman (JCI Oostende), Koen Vandenbunder (JCI Tielt)

Dank je wel voor jullie inspanningen!!!!!

Kwalitatieve bestuurders in JCI: nice to have or need to have?

Het eerste onderwerp van het LRP, kwalitatieve bestuurders, is eigenlijk een gigantische open deur intrappen. De eerste gedachte die in mij op komt, is waarom staat het dan in het LRP? De LRP-commissie bestaat uit een groep van mensen waarvan ik, en samen met mij hopelijk alle leden van JCI
Vlaanderen, een genuanceerd en relevant standpunt verwacht en krijg. Dus misschien is het dan toch niet zo’n gigantische open deur.

Bestuurders zijn de basis van alles in onze organisatie. JCI is nog steeds een organisatie waarin dingen doen centraal staat. Heel veel van die initiatieven starten bij bestuurders. En als ze niet gestart worden door bestuurders, verwachten we ten minste van bestuurders dat ze opvolgen en bijsturen. In een organisatie begint alles met de juiste mensen op de juiste plaats. In onze organisatie proberen we leden zo veel mogelijk kansen te geven om nieuwe dingen te proberen. Soms is dat een goede zaak, soms helaas ook niet. Maar dat is een van de minpunten die we er bij nemen als we jonge mensen kansen geven.

JCI Vlaanderen probeert iedere lokale bestuurder zo goed mogelijk aan de start te krijgen van zijn of haar engagement. De afgelopen jaren waren er een viertal opleidingstrajecten tijdens de dag van de verantwoordelijke. Vorig jaar hebben we dat aantal verhoogd naar zes en dit jaar hadden we zeven verschillende dagprogramma’s voor lokale bestuurders. Ik denk dat de aanwezigen bewezen hebben dat dit een juiste keuze was. Dit jaar hebben meer dan 150 leden zich actief ingezet tijdens die dag.

Naast dit initiatief hebben we sinds dit jaar ook team coaching op basis van het Insights-model. We hadden al enkele jaren een samenwerking met Insights Benelux. Tot het begin van dit jaar werd dit uitsluitend gebruikt in het kader van personal effectivness. Insights heeft veel meer te bieden. De stap naar team effecitivness is dan ook een logische stap. Als RvB JCI Vlaanderen hebben we dit uitgetest en parallel hebben een aantal Insights trainers zich geëngageerd om dit ook aan te bieden aan lokale teams, RvB’s commissies, …

Als RvB JCI Vlaanderen hebben we nog een aantal initiatieven genomen om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen lokale afdelingen te verhogen. We hebben voorzitters samengebracht tijdens de nacht van de voorzitters, de penningmeesters hebben nog een uitwisselmoment om hun ervaringen en vragen in verband met boekhouding en Admind te delen, vormingsverantwoordelijken hebben een vormingsdropbox, …

Deze acties zijn noodzakelijk om lokale bestuurders te ondersteunen in hun “one year job”. Deze mensen vormen een pool waaruit de bestuurders van JCI Vlaanderen opgevist worden. Hoe beter de lokale bestuurders, hoe beter de Vlaamse bestuurders op termijn zullen worden. En dan is de cirkel rond want zij zullen op hun beurt de nodige aandacht besteden aan de opleiding van lokale bestuurders.

kwalitatieve bestuurders als topic in het LRP is geen open deur maar een absolute noodzaak. Hoe logisch en evident het ook klinkt, het is niet zo eenvoudig in de praktijk. Er zou in de toekomst volgens mij werk gemaakt mogen worden van een Flanders Academy 2 waar we Vlaamse bestuurders helpen zichzelf te overtreffen. Het grote probleem hierbij is de resources die we ter beschikking hebben om dit in goede banen te leiden. Ik vrees dat we ze op dit moment niet hebben.

Daarom is het belangrijk dat we actief op zoek gaan naar potentieel in de lokale afdelingen en deze leden voorbereiden op engagementen in JCI en de maatschappij. De tools hiervoor zijn beschikbaar: training en projecten met impact.

LRP JCI Vlaanderen, vragen en uitleg

Bijna een week geleden werd het LRP van JCI Vlaanderen naar alle lokale voorzitters gestuurd. Sindsdien heb ik heel wat mails en telefoons gekregen over het documenten en de inhoud. In de komende dagen ga ik een aantal facetten van het LRP en mijn mening hierover neerschrijven in een aantal blogs. Zo kan ik iedereen dezelfde informatie meegeven en kunnen mensen ook reageren.

Ik ben, op basis van de uren aan telefoontjes over dit onderwerp die ik al gevoerd heb, er namelijk van overtuigd dat het veel meer een kwestie is van verwoording en van interpretatie dan van fundamentele meningsverschillen.

Een eerste belangrijk gegeven is het LRPC. Het LRP is de slotconclusie van een commissie (LRPC) die nagedacht heeft over de toekomst van JCI Vlaanderen. Vorig werkjaar is er een oproep geweest. Geinteresseerden konden zich opgeven om deel uit te maken van het LRPC. Om de neutraliteit van de commissie te bewaren, was niemand van de huidige RvB hierbij betrokken. Het slotdocument is doorgestuurd naar de RvB van JCI Vlaanderen. De RvB heeft dit document niet gewijzigd. Omdat de RvB van mening is dat een paar zaken beter gewijzigd zouden worden, heeft de RvB na overleg met de voorzitter van het LRPC meteen twee amendementen op de agenda van de AV van 25 november geplaatst.

Voor de agenda verwijs ik naar de pagina op de website van JCI Vlaanderen met alle info over de vergadering AV JCI Vlaanderen 25 nov 2011 Vandervalk hotel Diegem

JCI Vlaanderen zoekt helpende handen om op een aangename manier Goodie bags te vullen

We zijn nog 10 dagen verwijderd van het grootste event van JCI in België van de laatste 50 en waarschijnlijk ook de komende 50 jaar. Vanaf 1 november ontvangen we meer dan 4000 buitenlandse en Belgische gasten.
De raad van bestuur van JCI Vlaanderen blijft niet langs de kant staan en steekt in de laatste dagen de handen uit de mouwen. Een aantal bestuurders ondersteunen het COC door een functie op te nemen in de organisatie. De rest van de raad van bestuur heeft zich geëngageerd om goodie bags te vullen en te helpen op de GAP op 1 november ‘s avonds samen met de raad van bestuur van Sense Vlaanderen.
Daarom is JCI Vlaanderen nog op zoek naar een 25-tal enthousiaste mensen om samen met de RvB Vlaanderen een steentje bij te dragen voor het WC2011 in Brussel door het vullen van 4000 goodie bags. Vele helpende handen en een portie ambiance maken deze klus snel geklaard!
Datum van afspraak zaterdag 29/10 om 9u30 in Kouterveldstraat 4, Diegem
Bij interesse graag reactie via volgende doodle: http://www.doodle.com/sc69txbzy7b3k6yw

Wat met projecten met impact in #JCI Vlaanderen?

“Projecten met impact” stond dit jaar centraal in de werking van JCI Vlaanderen. Is dit terecht? Absoluut. Projecten zonder impact zijn heel waarschijnlijk een verlies van tijd en energie voor alle betrokken partijen. Dus daar kunnen we duidelijk over zijn: een project heeft impact nodig om succesvol te zijn.

Hoe moet die impact er uit zien? Dat is heel divers maar er zijn toch een paar belangrijke zaken: Het maakt niet uit op hoeveel mensen het project impact heeft maar voor onze organisatie is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we impact hebben op onze doelgroep.

Als je kijkt naar succesvolle projecten van JCI en van andere organisaties hebben ze een ding gemeen: ze richten zich op hun eigen doelgroep. Seniorenorganisaties richten zich nooit in hun projecten tot bijvoorbeeld jongeren tenzij die jongeren rechtstreeks invloed hebben op hun doelgroep (vb om meer op bezoek te gaan bij je grootouders). Een voorbeeld uit mijn eigen lokale afdeling: Hasselt Beach heeft JCI Hasselt geen windeieren gelegd. Heel wat van de huidige leden zijn mede hierdoor lid geworden.

Ik ben er van overtuigd dat we in Vlaanderen nog succesverhalen kunnen vinden die mijn redenering ondersteunen. Daarom zou ik afdelingen willen oproepen om projecten met impact te blijven realiseren maar met een bijkomend aandachtspunt: hoe kunnen we impact creëren voor jonge mensen tussen 18 en 40?